zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy wypłacany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jego wysokość wynosi obecnie 4 tysiące złotych. Nie jest to wysoka kwota, jednakże w przypadku organizacji pogrzebu jest sporym wsparciem dla organizatorów.

Kto może starać się o zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy przyznawany jest zazwyczaj członkowi rodziny, który był organizatorem pogrzebu. Musi on wypełnić i złożyć wniosek, po rozpatrzeniu którego zostaje przyznany zasiłek .  W przypadku, gdy organizatorem pochówku jest osoba niespokrewniona ma ona również prawo do ubiegania się o takie wsparcie finansowe. Osoby nie będące członkami rodziny zmarłego lub podmioty organizujące pogrzeb mogą starać się o zasiłek, jednakże w tym wypadku wypłacana jest kwota, wyrównująca rzeczywiście poniesione koszty, w kwocie nie wyższej niż 4 tys. złotych. Jeśli organizatorami pogrzebu było kilka osób lub podmiotów wówczas zasiłek pogrzebowy jest dzielony i wypłacany proporcjonalnie do poniesionych przez nie  kosztów. W przypadku, gdy pogrzeb jest organizowany na koszt np. państwa czy partii politycznej, ale dokłada się do niego również członek rodziny, ma on prawo do otrzymania zasiłku w pełnej kwocie.

Kiedy można starać się o zasiłek pogrzebowy?

Aby uzyskać zasiłek pogrzebowy należy złożyć wniosek do ZUS. Wnioskodawca może złożyć go w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, na którą przysługuje zasiłek. Po upływie tego czasu prawo do zasiłku wygasa.

Jeśli złożenie wniosku w ciągu roku od dnia zgonu nie jest możliwe np. z powodu późnego znalezienia zwłok, albo konieczności identyfikacji zmarłego lub z innych przyczyn niezależnych od osoby uprawnionej do jego otrzymania, wówczas termin składania wniosku o zasiłek wygasa dopiero po 12 miesiącach od daty pochówku.